Praca - oferty

stolarz-szklarz Zespołu Remontowo-Budowlanego Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie poszukuje kandydatów
na stanowisko: stolarz-szklarz Zespołu Remontowo-Budowlanego Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

ul. Trubakowska 2

22-100 Chełm

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 • przeprowadzanie napraw i konserwacji stolarki drzwiowej,

 • przeprowadzanie napraw i konserwacji sprzętu meblowego,

 • obsługa maszyn i elektronarzędzi stolarskich,

 • wykonywanie mebli biurowych z płyty meblowej,

 • montaż zamków drzwiowych,

 • wymiana paneli szybowych,

 • naprawa i szklenie okien i drzwi.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie w zawodzie stolarz,

 • posiadanie umiejętności w zakresie obsługi maszyn i elektronarzędzi stolarskich,

 • posiadanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu stolarstwa budowlanego i meblowego,

 • posiadanie predyspozycji zdrowotnych do wykonywania zawodu stolarza.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w zawodzie stolarza,

 • dyspozycyjność do wykonywania napraw w placówkach SG,

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys/CV

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 21.02.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem w godz.: 7.30-10.00 i 12.30-15.30.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Planowana data zatrudnienia: 15 marca 2018r.
Proponowane wynagrodzenie brutto 2100 zł.

Rodzaj umowy o pracę: umowa na okres próbny 3 miesiące. Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy; 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie w godz. w godz. 7:30-15:30

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie/ mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-36

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data wytworzenia 09.02.2018
Data publikacji 12.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Matuszewska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Matuszewska
Osoba modyfikująca informację:
do góry