Praca - oferty

asystent ds. administracyjno-biurowych Placówki Straży Granicznej w Bohukałach

Ogłoszenie o naborze nr 25404  z dnia  11 kwietnia 2018 r.

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:  asystenta ds. administracyjno-biurowych  Placówki Straży Granicznej  w Bohukałach.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Straży Granicznej w Bohukałach

                                               21-550 Terespol, Bohukały 33

 

Adres urzędu: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

 

WARUNKI PRACY

Praca samodzielna, związana z ochroną informacji niejawnych. Kontakty zewnętrzne: z pracownikami Poczty Polskiej w celu odbioru/nadania przesyłek.

Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Kancelaria znajduje się na I piętrze, dostęp wyłącznie przez klatkę schodową. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z dostępem wyłącznie do pomieszczeń znajdujących się na parterze. Nie ma możliwości przeniesienia kancelarii na niższe partie budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru merytorycznego oraz prowadzenie kontroli w zakresie właściwego wykonywania oraz przechowywania dokumentów przez poszczególnych wykonawców
 • Bieżące dokonywanie przeglądu dokumentacji będącej w zasobach kancelarii oraz jej kompletowanie
 • Realizacja czynności w zakresie obsługi i bieżącego monitorowania informacji przekazywanych za pośrednictwem ePUAP oraz poczty zewnętrznej
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i absencji funkcjonariuszy i pracowników oraz w oparciu o przekazywane przez Komendanta PSG wytyczne redagowanie dokumentacji dot. podwyższania dodatków służbowych, nagradzania funkcjonariuszy i pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej i szkoleniowej
 • Prowadzenie i aktualizowanie książki obsady etatowej
 • Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników PSG dot. aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie spraw kadrowych, prawa pracy, ochrony informacji niejawnych, jawnych oraz danych osobowych i ich zmian

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE

           lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

 • Znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej -  w zakresie rozdziału 2 i 10
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych
 • Staranny i estetyczny charakter pisma
 • Systematyczność, dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Znajomość zasad obsługi urządzeń kancelaryjnych i obiegu dokumentów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Przeszkolenie w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Umiejętność pozytywnego podejścia do petenta
 • Umiejętność współpracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV   i  list motywacyjny
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE

           lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego prawniczego lub administracyjnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dot. odbycia przeszkolenia w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych, w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie ochrony danych osobowych

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21 kwietnia 2018  r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

 

INNE INFORMACJE

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2100,- zł.  Planowana data zatrudnienia: sierpień 2018 r.

Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Techniki/metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test merytoryczny (wiedzy), rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.

 

Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data wytworzenia 10.04.2018
Data publikacji 11.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łapińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łapińska
do góry