Praca - oferty

kierowca autobusu Zespołu Obsługi Pojazdów Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie poszukuje kandydatów
na stanowisko: kierowcy autobusu Zespołu Obsługi Pojazdów Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia       

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

22-100 Chełm

ul. Trubakowska 2

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 • prowadzenie autobusów i samochodów należących do kolumny dyspozycyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie;
 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem z parku samochodowego i powrocie /wykonanie Obsługi Codziennej/;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ruchu drogowego;
 • prawidłowe wypełnianie książki pracy pojazdu;
 • utrzymanie przydzielonego pojazdu w należytej czystości i sprawności technicznej;
 • przestrzeganie terminów obsług okresowych i przeglądów technicznych, terminów legalizacji urządzeń pomiarowych, gaśnic itp.;
 • informowanie dyspozytora i Kierownika Zespołu Eksploatacji o stwierdzonych usterkach w pojeździe;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.;
 • utrzymywanie porządku w przydzielonych do sprzątania garażach i części placu manewrowego;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie średnie;
 • posiadanie prawa jazdy kat. D;
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • umiejętność prowadzenia pojazdów wyposażonych w manualną i automatyczną skrzynię biegów;
 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej;
 • dokładność i systematyczność;

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • posiadanie prawa jazdy dodatkowych kategorii;
 • posiadanie zaświadczenia ADR;

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys/CV
 • list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (świadectwa, prawo jazdy itp.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 26.11.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem w godz.: 7.30-10.00 i 12.30-15.30.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowana data zatrudnienia: grudzień 2018 r.
Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2100 zł.

Rodzaj umowy o pracę: umowa na okres próbny 3 miesiące. Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy; średnio 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie w godz. w godz. 7:30-15:30.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca – Pracownicy cywilni – oświadczenie. 

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie/ mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-39.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Nasz urząd  jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

kandydata do pracy

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą:
  22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl,
  tel. 82/ 568-51-20.  
 3. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej,
 4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
  w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NOSG
 11.  Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu

Metryczka

Data wytworzenia 15.11.2018
Data publikacji 15.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Sidorowska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sidorowska
do góry