Praca - oferty

st. specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy Wydziału Kontroli

Ogłoszenie o naborze nr 57127  z dnia 08 listopada 2019 r.

 

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:               

st. specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy Wydziału Kontroli

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Chełm

Adres urzędu: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

WARUNKI PRACY

Praca samodzielna. Wyjazdy służbowe (w tym kierowanie pojazdami służbowymi) w celu przeprowadzenia postępowań wyjaśniających/powypadkowych, kontroli warunków pracy i służby. Kontakty zewnętrzne: z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej MSW.

Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia biurowe Zespołu ds. BHS-P znajdują się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową lub windę, budynek jest  przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.
 • Uczestniczenie w pracach zespołów/komisji powypadkowych.
 • Sporządzanie analizy stanu bhp.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków
  przy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy.
 • Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
  i funkcjonariuszami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich oraz profilaktyki zdrowotnej.
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy/służby, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników i funkcjonariuszy przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • Prowadzanie szkoleń wstępnych bhp/instruktaży ogólnych osób przyjmowanych
  do pracy/służby, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń
  w dziedzinie bhp.

 

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Co najmniej 3 - letni staż pracy w służbie bhp.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp.
 • Znajomość przepisów prawa pracy.
 • Znajomość przepisów dot. bhp.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość metod oceny ryzyka zawodowego i umiejętność ich stosowania.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu                             w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE

lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

 

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18 listopada 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą:
  22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20.  
 3. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NOSG.
 11.  Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3067,- zł

Planowana data zatrudnienia: ok. 16.12.2019 r.

Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku  z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl   w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie”.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Techniki/metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data wytworzenia 07.11.2019
Data publikacji 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łapińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łapińska
do góry