Praca - oferty

magazynier MPS referatu ds. logistycznych Zespół ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie poszukuje kandydatów
na stanowisko: magazynier MPS referatu ds. logistycznych Zespół ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie  adres: 22 -500 Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 1. Przyjmowanie do MPS paliw oraz prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi,
 2. Rozliczanie materiałów pędnych i smarów będących na stanie MPS PSG w Hrubieszowie,
 3. Rozliczanie książek kontroli pracy pojazdu (łodzi motorowej, agregatu), kart pracy urządzenia technicznego oraz sporządzanie zestawienia zużycia MPS na eksploatację sprzętu technicznego,
 4. Tankowanie pojazdów służbowych PSG w Hrubieszowie, agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń będących w dyspozycji PSG w Hrubieszowie,
 5. Doraźne kierowanie pojazdami służbowymi.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Znajomość przepisów Zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego SG z 31.10.2014 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Rozdział 7 – Gospodarka MPS).
 3. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie przyjmowanie do MPS paliw i płynów eksploatacyjnych, badań gęstości i ustalania ciężaru przyjmowanych paliw.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B
 5. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Word i Excel

 

WYMAGANIA POŻĄDANE

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania książek kontroli pracy pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys/CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia prawa jazdy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, inne),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zaświadczenia o  ukończonych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 06 marca 2020r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem w godz.: 7.30-10.00 i 12.30-15.30.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowana data zatrudnienia: 30 marca 2020 r.
Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 600 zł. brutto.

Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy; 40 godz. tygodniowo.

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca – Pracownicy cywilni – oświadczenie. 

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie/ mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-39.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd  jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą:
  22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20.  
 3. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w zakresie określonym
  w przepisach prawa na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt. b), natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1, będą przetwarzane na podstawie zgody
  (art. 6 ust. 1 pkt a), która może być w dowolnym czasie odwołana.
 5. Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 11.  Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu.

 

Metryczka

Data wytworzenia 26.02.2020
Data publikacji 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Sidorowska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sidorowska
do góry