Praca - oferty

½ mechanik / ½ magazynier Referatu do Spraw Logistycznych Zespołu do Spraw Obsługi Placówki SG w Terespolu

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie poszukuje kandydatów
na stanowisko:

½ mechanik / ½ magazynier Referatu do Spraw Logistycznych Zespołu do Spraw Obsługi Placówki SG w Terespolu

 

Wymiar etatu: mechanik (½ etatu) / magazynier MPS (½ etatu) - łącznie 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Straży Granicznej w Terespolu

ul. Wojska Polskiego 164

21-550 Terespol

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 • wykonywanie napraw i obsługa pojazdów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie procesem technologicznym, instrukcją oraz posiadaną wiedzą;
 • dbanie o stan techniczny i utrzymanie przydzielonych narzędzi, urządzeń i odzieży ochronnej;
 • pobieranie z magazynu samochodowego części zamiennych i potwierdzanie ich pobrania na dokumentach rozchodowych;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej;
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy;
 • zgłaszanie stwierdzonych podczas napraw uszkodzeń innych niż ujęte w karcie pracy;
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymiana i rozliczenie Książek kontroli pracy pojazdu;
 • tankowanie służbowego sprzętu transportowego;
 • doraźne prowadzenie pojazdów służbowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe;
 • prawo jazdy kat. B;
 • minimum 2-letni staż pracy;
 • dyspozycyjność;
 • brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie średnie techniczne o kierunku mechanik pojazdów samochodowych;
 • prawo jazdy dodatkowych kategorii;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopa dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o niewspółpracowaniu z organami bezpieczeństwa w latach 1944-1990 (nie dotyczy kandydatek/ów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później).

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach.

 

(Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl  w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie dla kandydatów do pracy poza korpusem służby cywilnej”).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do dnia 30.09. 2023 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem w godz.: 7.30-10.00 i 12.30-15.00 w dni robocze.

 

OFERUJEMY:

 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • miejsce do odświeżenia się
 • miejsce parkingowe na terenie placówki

 

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

INNE INFORMACJE

Planowana data zatrudnienia: 16.10.2023r.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3600,-zł, dodatek stażowy w przypadku posiadania
co najmniej 5 – letniego stażu pracy.

 

Rodzaj umowy o pracę: : umowa na okres próbny 3 miesiące.

Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy; przeciętnie 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie
w godz. 7:30-15:30.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo. Tak samo zrobimy jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu. W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych:
  nr telefonu / adres e-mail.
 • W urzędzie nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
  31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r.
  o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/ów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później.
 • Osoba wybrana do zatrudnienia, która urodziła się przed 1 sierpnia 1972r. będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl  
  w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie dla kandydatów do pracy poza korpusem służby cywilnej”.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od dnia zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia oferty.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-39.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO
informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą:  22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20.  
 3. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w zakresie określonym w przepisach prawa na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B, natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1pkt a), która może być w dowolnym czasie odwołana.
 5. Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania
  i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
  w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie wynikającym
  z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 11.  Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu.

 

Metryczka

Data wytworzenia 20.09.2023
Data publikacji 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna ŁAKOTA
Osoba udostępniająca informację:
Joanna ŁAKOTA
do góry