Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2016 r. petycjach.

     

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1195) - Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2016 r. petycjach przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

Liczba petycji

Podmiot właściwy
do rozpatrzenia petycji

Przedmiot

Sposób załatwienia petycji

1

Komendant NOSG

Żądanie przeglądu przebiegu rekrutacji do służby
w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej oraz wzięcie pod uwagę kandydatury wnoszącego petycję na funkcjonariusza wg składanych dokumentów.

Biorąc pod uwagę zebrany materiał oraz dokonane ustalenia w sprawie, treść przytoczonych żądań nie mogła zostać uwzględniona.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.06.2017
Data modyfikacji 21.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Babicz
do góry