Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:"Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kostomłoty"

Sprawa nr 09/22

Wartość zamówienia: poniżej 431 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł

Wspóny Słownik CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71500000-3, 71210000-3, 71220000-6, 71240000-2, 71250000-5, 71310000-4, 71320000-7, 71330000-0, 71350000-6, 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5

Tryb: postepowanie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych 

Termin składani wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: do 06.05.2022 r. godz. 10:00 

Metryczka

Data publikacji 21.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
do góry